Xây dựng thang lương, bảng lương ra sao từ 2021?

Thang lương, bảng lương của doanh nghiệp năm 2021 sẽ được xây dựng ra sao? Mức lương tối thiểu vùng để xây dựng thang bảng lương sẽ áp dụng mức nào?

đăng ký thang, bảng lương
Kể từ ngày 1/1/2021 Doanh nghiệp không còn phải đăng ký thang, bảng lương

Kế toán Gtax xin tổng hợp và chia sẻ để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Nguyên tắc khi xây dựng thang lương, bảng lương 2021

  • Theo Bộ Luật lao động 2012 : tại điều 93 quy định người sử dụng lao động phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc.
  • Theo Bộ Luật lao động 2019 (áp dụng từ 1/1/2021): thì
    • Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
    • Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
    • Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Xem thêm:

==> Như vậy, kể từ ngày 1/1/2021 Doanh nghiệp không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước, tuy nhiên vẫn phải xây dựng thang, bảng lương và niêm yết tại nơi làm việc.

Mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở để xây dựng thang, bảng lương 2021

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Từ 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP sau đây:thang

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.420.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

3.920.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

3.430.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

3.070.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

Ghi chú: Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

Để tránh thực hiện sai sót khi áp dụng Bộ luật lao động 2019, Kế toán Gtax khuyến nghị Bạn cần tham khảo kỹ những nội dung tư vấn trên hoặc liên hệ với chuyên viên pháp lý Gtax để được hướng dẫn.

[bvlq]

Leave a Reply