Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, hợp tác xã gửi thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. Để nhanh chóng và chính xác Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty  của dịch vụ kế toán Gtax.

Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;

c) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

d) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.

Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh mới phải trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho hợp tác xã trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc).

Sau thời hạn 07 ngày mà hợp tác xã không được đăng ký thay đổi trụ sở chính thì hợp tác xã vẫn có quyền chuyển sang trụ sở mới, nhưng phải gửi thông báo địa chỉ trụ sở mới cho tất cả các chủ nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở mới và cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã trước khi chuyển địa chỉ.

2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác, hợp tác xã gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới theo nội dung quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.
Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính cho hợp tác xã, trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc).

Sau thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) mà hợp tác xã không được đăng ký thay đổi trụ sở chính thì hợp tác xã vẫn có quyền chuyển sang trụ sở mới, nhưng phải gửi thông báo về địa chỉ trụ sở mới cho tất cả các chủ nợ, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới trước khi chuyển địa chỉ.

3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã.

[bvlq]

Leave a Reply