Thu hồi chứng thư số

Chứng thư số đã được cấp cho doanh nghiệp có thể bị thu hồi khi xảy ra một trong 04 trường hợp dưới đây:

1. Doanh nghiệp có Văn bản đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thu hồi chứng thư số và được nhà cung cấp dịch vụ xác minh yêu cầu này là chính xác.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

2. Doanh nghiệp được cấp chứng thư số giải thể hoặc phá sản.

3. Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông có yêu cầu thu hồi chứng thư số.

4. Theo điều kiện thu hồi chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa thuê bao và nhà cung cấp dịch vụ.

Khi có căn cứ thu hồi, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thu hồi chứng thư số và thông báo ngày đến doanh nghiệp sở hữu chứng thư số, đồng thời công bố dữ liệu về việc thu hồi trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số.

[bvlq]

Leave a Reply