Tạo, phân phối, thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số

Khóa là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã. Khóa gồm: Khóa bí mật và khóa công khai.

– Khóa bí mật là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

– Khóa công khai là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

Khóa có thể được tạo theo các cách:

– Doanh nghiệp tự tạo cặp khóa và được nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số kiểm tra đảm bảo doanh nghiệp đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn để tạo và lưu trữ cặp khóa. 

– Hoặc doanh nghiệp đề nghị nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tạo cặp khóa thông qua Giấy đề nghị cấp khóa gửi đến nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Căn cứ văn bản doanh nghiệp gửi đến, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số cấp khóa cho doanh nghiệp.

Sau khi tạo khóa, doanh nghiệp thực hiện công việc Đăng ký cấp Chứng thư số.

Việc phân phối khóa đến doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Phương thức chuyển giao khóa bí mật đến doanh nghiệp phải được đảm bảo an toàn;

– Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số không được phép lưu giữ bản sao của khóa bí mật (trừ khi doanh nghiệp được cấp khóa có Giấy yêu cầu lưu giữ bản sao của khóa bí mật).

Khi có nhu cầu thay đổi cặp khóa, doanh nghiệp phải có Giấy đề nghị thay đổi khóa gửi đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số. Việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng thư số với khóa công khai mới thực hiện theo hướng dẫn trên.

Trên đây là các quy định cơ bản về tạo, phân phối và thay đổi cặp khóa, để biết rõ chi tiết, doanh nghiệp cần liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số để biết chính sách cụ thể và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp lệ tương ứng với từng thủ tục, cụ thể:

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đề nghị cấp khóa;

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục yêu cầu lưu giữ bản sao của khóa bí mật;

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đề nghị thay đổi khóa.

[bvlq]

Leave a Reply