Tạm dừng, phục hồi Chứng thư số

Chứng thư số đã được cấp cho doanh nghiệp có thể bị tạm dừng khi xảy ra một trong 04 trường hợp dưới đây:

1. Doanh nghiệp có Văn bản đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số tạm dừng chứng thư số và được nhà cung cấp xác minh nhu cầu này là chính xác.

Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số có căn cứ để khẳng định rằng chứng thư số được cấp không đúng theo quy định hoặc có sai sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp được cấp chứng thư số và người nhận.

Xem thêm:

– Tạo, phân phối, thay đổi khóa;

– Đăng ký cấp Chứng thư số.

3. Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông có yêu cầu tạm dừng chứng thư số.

4. Theo điều kiện tạm dừng chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa doanh nghiệp được cấp chứng thư số và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Khi có căn cứ tạm dừng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tiến hành tạm dừng chứng thư số, và thông báo đến doanh nghiệp sở hữu chứng thư số, đồng thời công bố việc tạm dừng, thời gian bắt đầu và kết thúc việc tạm dừng trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số.

Khi không còn căn cứ để tạm dừng chứng thư số hoặc thời hạn tạm dừng theo yêu cầu đã hết, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải khôi phục lại chứng thư số cho doanh nghiệp.

[bvlq]

Leave a Reply