Quyền khiếu nại của Hợp tác xã

Hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau:

1. Sau thời hạn quy định, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định này mà hợp tác xã không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã hoặc hợp tác xã không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

2. Sau thời hạn quy định, kể từ ngày gửi thông báo đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 Nghị định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không nhận được đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh theo quy định.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chấp thuận việc giải thể tự nguyện của hợp tác xã. Để nhanh chóng và chính xác Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty  của dịch vụ kế toán Gtax.

[bvlq]

Leave a Reply