Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Hàng năm, nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp thì doanh nghiệp không phải thực hiện khai lại, cụ thể:

Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì doanh nghiệp mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên;

Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm: 

  1. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế (Mẫu số 02/TK-SDDPNN );
  2. Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  3. Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có);

Nơi nộp: Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp; thì, doanh nghiệp cũng sử dụng Tờ khai theo Mẫu 02/TK-SDDPNN nêu trên để khai bổ sung.

Đồng thời, trong năm, nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì doanh nghiệp nhanh chóng khai bổ sung với thành phần hồ sơ như trên;

Trường hợp đến sau ngày 31 tháng 03 của năm liền sau năm tính thuế, mới phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn; thì, doanh nghiệp vẫn được khai bổ sung trong năm đó, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

Doanh nghiệp nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ, với thời hạn như sau:

  • Kỳ thứ Nhất: Chậm nhất là ngày 31 tháng 5
  • Kỳ thứ Hai: Chậm nhất là ngày 31 tháng 10

Tuy nhiên, doanh nghiệp được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm; trường hợp muốn nộp một lần cho cả năm thì phải nộp vào kỳ nộp thứ nhất của năm.

Trường hợp trong chu kỳ ổn định 05 (năm) năm mà doanh nghiệp đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị.

[bvlq]

Leave a Reply