Hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH, Công văn số 860/BHXH-BT, thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện.

BHXH ngung viec covid
Ảnh minh họa

Theo đó, các trường hợp sau được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất:

  • Tạm dừng sản xuất – kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ;
  • Do khủng hoảng, suy thoái kinh tế;
  • Do thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
  • Do gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Để các trường hợp trên được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất thì phải có một trong các điều kiện:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất – kinh doanh trở lên;
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);
  • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1-2020 và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1-2020.

Cách tính số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
  • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
  • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
[bvlq]

Leave a Reply