Hợp Đồng Mua Lại Trái Phiếu Chính Phủ

Kế toán GTax xin chia sẻ “Hợp Đồng Mua Lại Trái Phiếu Chính Phủ” để bạn đọc tham khảo như sau: 

Tải về máy“Hợp Đồng Mua Lại Trái Phiếu Chính Phủ”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG MUA LẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Số: … /HĐ

– Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãi và trái phiếu chính quyền địa phương;

– Căn cứ Thông tư số      /2017/TT-BTC ngày     tháng    năm 2017 của Bộ Tài chính quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tại …

Chúng tôi gồm:

I. Bên mua lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi là Bên mua)

– Tên tổ chức mua lại trái phiếu Chính phủ: Kho bạc Nhà nước

– Địa chỉ:

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

II. Bên bán lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi là Bên bán)

– Tên tổ chức bán lại trái phiếu Chính phủ:

– Địa chỉ:

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bán lại trái phiếu Chính phủ với các nội dung sau đây:

Điều 1. Kết quả mua lại trái phiếu

Bên bán đồng ý bán lại trái phiếu cho Bên mua với các điều khoản như sau:

Điều khoản, điệu kiện của trái phiếu thống nhất mua lại Khối lượng trái phiếu thống nhất mua lại Lãi suất mua lại Giá mua lại một trái phiếu Tổng số tiền mua lại trái phiếu Ngày mua lại trái phiếu Tài khoản nhận tiền thanh toán mua lại trái phiếu
Mã trái phiếu Ngày phát hành lần đầu Ngày đáo hạn Lãi suất danh nghĩa Phương thức thanh toán gốc, lãi
                     
                     
                     

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

Thanh toán tiền mua lại trái phiếu theo Điều 1 Hợp đồng này và quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số …../2017/TT-BTC ngày …./…./2017.

2. Trách nhiệm của bên bán lại trái phiếu Chính phủ:

Bán lại trái phiếu đã được thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 3. Trái phiếu được mua lại thực hiện hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 17 Thông tư số …../2017/TT-BTC ngày …./…./2017.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

– Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU/TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Nguồn: Thông tư 22/2017/TT-BTC

[bvlq]

Leave a Reply