Category Archives: Hệ thống văn bản

Hệ thống văn bản pháp luật đã được quy định trong Luật như: Hiến pháp, luật, nghị quyết quốc hội, Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ, thông tư, nghị định…