Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã bán, đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng.

Đối tượng và điều kiện được lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp: là những sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp do doanh nghiệp thực hiện và đã bán hoặc bàn giao trong năm được doanh nghiệp cam kết bảo hành tại hợp đồng hoặc các văn bản quy định khác.

Không giống với những khoản dự phòng khác, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp không cần phải thành lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng, mà chỉ cần dựa theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng để trích lập khoản dự phòng này. 

Doanh nghiệp thực hiện lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo phương pháp sau:

– Doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất trích bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã tiêu thụ trong năm.

Sau đó, tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành. Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo quy định đã cam kết với khách hàng nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng doanh thu tiêu thụ đối với các sản phẩm, hàng hóa hoặc tổng giá trị công trình đối với các công trình xây lắp.

– Sau khi lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để hạch toán:

+ Đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa khi trích lập hạch toán vào chi phí bán hàng.

+ Đối với dự phòng bảo hành công trình xây lắp khi trích lập hạch toán vào chi phí sản xuất chung.

Thời điểm lập dự phòng là: cuối kì kế toán năm.

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì được trích lập và hoàn nhập dự phòng ở cả thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Riêng trường hợp dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ.

Sau khi đã lập dự phòng thì doanh nghiệp sẽ xử lý khoản dự phòng này tùy theo từng trường hợp như sau:

– Số thực chi bảo hành > số trích lập dự phòng => phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí bán hàng.

– Số dự phòng bảo hành phải trích lập = số dư của khoản dự phòng => không phải trích lập khoản dự phòng bảo hành.

– Số dự phòng bảo hành phải trích lập > số dư của khoản dự phòng bảo hành => trích thêm phần chênh lệch này vào chi phí bán hàng đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa hoặc chi phí sản xuất chung đối với dự phòng bảo hành công trình xây lắp.

– Số dự phòng bảo hành phải trích lập < số dư của khoản dự phòng bảo hành => hoàn nhập phần chênh lệch (ghi giảm chi phí bán hàng đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc hạch toán vào thu nhập khác đối với công trình xây lắp). Việc hoàn nhập cũng áp dụng đối với số dư còn lại trong trường hợp hết thời gian bảo hành mà không chi bảo hành hoặc không sử dụng hết số tiền dự phòng đã trích lập. 

Trên đây là những thông tin chi tiết Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ kế toán trọn gói Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

[bvlq]

Leave a Reply