Cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp ít được lựa chọn để thành lập ở Việt Nam, nhưng loại hình doanh nghiệp này vẫn có những điểm đặc trưng được Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về thành viên cũng như cơ cấu tổ chức công ty. 

Cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh
Cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về thành lập công ty hợp danh, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ về Cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh, căn cứ điều 178 của Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

2. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 177 của Luật Doanh nghiệp 2014 phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản của công ty. Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

c) Thời gian, địa điểm họp;

d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

đ) Các ý kiến của thành viên dự họp;

e) Các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó;

g) Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

[bvlq]

Leave a Reply