Các loại sổ doanh nghiệp cần phải lập

Có rất nhiều sổ sách theo qui định doanh nghiệp cần phải lập, lưu trữ và cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Kế toán Gtax xin tổng hợp và chia sẻ để bạn đọc tham khảo một số sổ sách thường dùng như sau: Sổ cổ đông, sổ quản lý lao động, sổ kế toán…

1. Sổ đăng ký cổ đông

Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty cổ phần (Sổ đăng ký thành viên trong Công ty TNHH 2 TV trở lên) kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sổ đăng ký cổ đông có thể được thể hiện bằng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ kế toán

Sổ kế toán là sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Có 2 loại sổ kế toán: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

 Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

3. Sổ quản lý lao động

Doanh nghiệp phải lập Sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Doanh nghiệp có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào Sổ quản lý lao động.

4. Sổ thống kê tai nạn lao động

Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm.(Tải vể mẫu Sổ thống kê tai nạn lao động)

5. Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; 

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy phải có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. 

 

[bvlq]

Leave a Reply