Các công việc cần thực hiện trong tháng 06/2020

Theo quy định, doanh nghiệp định kỳ cần thực hiện nộp các báo cáo, tờ khai, trích nộp tiền… để tránh bị trễ hạn dẫn đến bị phạt, Kế toán GTax xin chia sẻ đến bạn đọc những công việc pháp lý doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 06/2020 như sau:

STT Nội dung Mô tả
1 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 05/2020 – Thời hạn: Trước ngày 03/06/2020

– Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

Lưu ý: Trường hợp trong tháng 05/2020, doanh nghiệp không có biến động về số lượng NLĐ thì không phải thực hiện thông báo.

2  Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 06/2020 – Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/06/2020

– Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Lưu ý: Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

3 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 06/2020 – Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/06/2020

– Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

4 Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2020 – Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/06/2020

– Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

5 Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2020
(áp dụng với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng)
– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/06/2020

– Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó.

Lưu ý: Việc xác định doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo tháng (Xem chi tiết)

6 Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 05/2020 – Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/06/2020

– Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Lưu ý: Nếu trong tháng 05/2020, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

 

Ngoài ra, Kế toán GTax khuyến cáo doanh nghiệp cũng thực hiện thêm các công việc sau:

 

[bvlq]

Leave a Reply